Φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων λόγω μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας, καθώς και ρυπασμένων αγροτικών γαιών και συμβολή της αξιοποίησής τους στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Κύριοι στόχοι αυτού του αντικειμένου είναι:

 • Συλλογή πληροφοριών και δημιουργία βάσης δεδομένων, που θα αφορά στην καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης, του λιναριού και του κενάφ και στην φυτοεξυγιαντική ικανότητά τους. Πηγές πληροφόρησης: διεθνής βιβλιογραφία, αποτελέσματα άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και εθνικές πηγές των δύο χωρών.
 • Συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τις πειραματικές καλλιέργειες των κλωστικών φυτών στην Ελλάδα και στην Κίνα. Θα διερευνηθεί η επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών διαφορετικών δόσεων άρδευσης και ποσότητας αζωτούχου λίπανσης, καθώς επίσης και η εφαρμογή μυκόρριζας.
 • Αξιολόγηση της χρήσης των υπό εξέταση κλωστικών φυτών σε έργα φυτοεξυγίανσης ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο χαμηλών εισροών. Διερεύνηση της δυνατότητας παρασκευής οικονομικά βιώσιμων και φιλικών στο περιβάλλον βιοπροϊόντων από την παραγόμενη βιομάζα.
 • Διερεύνηση του πλαισίου για μια βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική.

Καλλιέργεια κλωστικών φυτών σε ρυπασμένα εδάφη και συμβολή της στην αγροτική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα FORTE θα παρέχει στοιχεία και θα αναπτύξει εργαλεία, τα οποία θα συμβάλλουν στην:

 • Επιλογή βελτιωμένων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, λιναριού και κενάφ, προσαρμοσμένων στις οικολογικές και εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας.
 • Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τις βέλτιστες τεχνικές καλλιέργειας κάνναβης, λιναριού και κενάφ σε περιοχές ρυπασμένες με βαριά μέταλλα και μεταλλοειδή.
 • Παραγωγή πρώτης ύλης βιολογικής προέλευσης για βιομηχανικές χρήσεις από την αξιοποίηση γης, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί στην παραγωγή τροφίμων και, ως εκ τούτου, απελευθέρωση γεωργικής γης από την καλλιέργεια μη εδώδιμων φυτών.
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοποίηση της βιομάζας που παράγεται σε ρυπασμένα εδάφη.
 • Ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων, συνεταιρισμών, βιομηχανικών παραγόντων και επιχειρήσεων για νέες ευκαιρίες στην αγορά.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για γυναίκες, άνδρες και νέους τόσο σε γεωργικές επιχειρήσεις όσο και κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού των παραγόμενων βιοπροϊόντων.

Ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας στον τομέα των βιο-σύνθετων προϊόντων.

Τα λιγνοκυτταρινούχα υλικά αποτελούν μια σημαντική και ελπιδοφόρα πρώτη ύλη – ως φυσικός και ανανεώσιμος πόρος – για τις σύγχρονες βιομηχανοποιημένες κοινωνίες. Η παραγωγή βιο-βασιζόμενων πρώτων υλών για βιομηχανικές χρήσεις θα συμβάλει ενεργά στην τόνωση της βιοοικονομίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη στήριξη της απασχόλησης. Κύριοι στόχοι αυτού του αντικειμένου είναι:

 • Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας τη βιομάζα από βιομηχανική κάνναβη, λινάρι και κενάφ, για την παραγωγή βιο-σύνθετων προϊόντων, τύπου μοριοσανίδων και μονωτικών πάνελ.
 • Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των πρώτων υλών από βιομηχανική κάνναβη, λινάρι και κενάφ και δημιουργία περαιτέρω ευκαιριών για εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα.
 • Αύξηση της διαθεσιμότητας των εγχώριων πρώτων υλών και της δυνατότητας να προωθηθούν σε νέες αναδυόμενες αγορές.

Δημιουργία γνώσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από αγρότες, επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο φορέα.

Η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, λιναριού και κενάφ σε περιοχές επιβαρυμένες με βαριά μέταλλα και μεταλλοειδή, καθώς επίσης και η αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας για βιομηχανικές χρήσεις, αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομία των τοπικών κοινωνιών και να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης ινών. Επιπλέον αναμένεται να τονωθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η καλή επικοινωνία μεταξύ των κύριων εμπλεκόμενων φορέων είναι πολύ σημαντική. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος FORTE θα πραγματοποιηθούν τρεις Εθνικές ημερίδες με τουλάχιστον 60 συμμετέχοντες η κάθε μία και δύο εκδηλώσεις -ανοικτές στο ευρύ κοινό- σε θεματικές εκθέσεις (π.χ. στην AGROTICA, την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο περισσότεροι από 120000 συμμετέχοντες). Επιπλέον, θα οργανωθούν τέσσερις επιδεικτικές επισκέψεις στους πειραματικούς αγρούς του έργου για φοιτητές, αγρότες, επιχειρηματίες, επιστήμονές κ.ά. με τουλάχιστον 30 συμμετέχοντες σε κάθε επίσκεψη. Αναμένεται ότι περισσότεροι από 500 ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.